wykonanie map do celów projektowych w formie analogowej i numerycznej wraz z uzgodnieniem projektów w ZUD;


geodezyjna obsługa inwestycji sieciowych ( wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze);


geodezyjna obsługa montażu obiektów kubaturowych i urządzeń inżynieryjnych;


geodezyjna obsługa budownictwa drogowego;


geodezyjna obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków;


opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do uregulowania stanów prawnych nieruchomości;


podziały i rozgraniczenia nieruchomości;


modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków;


pomiary odkształceń i przemieszczeń;


zakładanie geodezyjnych osnów poziomych i wysokościowych;

klasyfikacja gruntów


Oferujemy usługi geodezyjne w następującym zakresie :lata lata lata lata lata lata lata lata lata lata lata